GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

1) Společnost MTJ Service, s.r.o. se sídlem Žilkova 44, 621 00 Brno – Řečkovice, IČO: 25532065 (dále jen Společnost) Vás tímto informuje, že odesláním dotazu na zde uvedené e-mailové adresy Společnosti poskytujete své osobní údaje, která pak Společnost v postavení správce osobních údajů zpracovává. Subjektem, na něhož se vztahuje ochrana osobních údajů, jsou fyzické osoby spotřebitelé a fyzické osoby podnikatelé.

2) Společnost zpracovává pouze ty osobní údaje, které jí v kontaktním formuláři sdělíte, a Vaši e-mailovou adresu. Zpracování těchto osobních údajů je v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů, neboť je

  • pro přípravu návrhů smluv, jestliže jste projevil zájem o navázání obchodního vztahu,
  • nezbytné pro splnění právních povinností, která se na Společnost vztahují,
  • nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti – zejména pro účely vedení evidence, vyřizování stížností, zamezení protiprávního jednání Společnosti.

3) Právo Společnosti na zpracování poskytnutých osobních údajů vyplývá ze zákonné úpravy ochrany osobních údajů – nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 –  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V případě, že požadované osobní údaje neposkytnete, nebude Vám moci Společnost odpovědět.

4) Poskytnuté osobní údaje Společnost předává výlučně orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění a v jeho rozsahu (zejména orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu atd.).

5) Společnost nezpracovává poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely ani je pro tyto účely nepředává jakékoliv třetí osobě.

6) Vámi poskytnuté osobní údaje Společnost zpracovává po dobu 3 kalendářních let ode dne, kdy byl dotaz Společnosti doručen, jestliže jste projevil zájem o systém Soft-4-Sale a o navázání obchodní spolupráce. Jestliže byl Váš dotaz pouze obecný, zpracovává Společnost Vaše údaje po dobu jednoho kalendářního měsíce ode dne, kdy byl Váš dotaz Společnosti doručen. Poté jsou veškeré Vaše osobní údaje nevratně vymazány.

7) V souvislosti se zpracováním osobních údajů Společností máte právo:

  • požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které o Vás Společnost zpracovává,
  • na opravu svých osobních údajů zpracovávaných Společností,
  • na omezení zpracování svých osobních údajů ve vymezených případech,
  • na výmaz zpracovávaných osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že důvodem zpracování je oprávněný zájem Společnosti. V tomto případě je Společnost povinna ukončit zpracování pokud závažné oprávněné důvody pro zpracování na straně Společnosti nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
  • Právo na přenositelnost svých osobních údajů zpracovávaných Společností.

8) Máte právo podat proti zpracování svých osobních údajů Společností stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údaje ČR, bližší informace lze získat na https://www.uoou.cz.